Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (II)

Kim Them Do Kapitel 2 Begriffsbestimmungen Chương II trình bày nội dung những khái niệm cơ bản về chính sách và luật cạnh tranh, phốî hợp quốc tế, trào lưu toàn cầu hoá, diễn biến việc sát nhập các doanh nghiệp quốc gia và quốc tế, sự hình thành và phát triển mạng lưới quốc … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (II)

Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I)

Eine Analyse des International Competition Network Kim Them Do Tác phẩm Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik là công trình nghiên cứu của tác giả tại Đại học Hagen (Đức), về sau được nhà xuất bản Peter Lang (Frankfurt) in thành sách trong chương trình Europäische Hochschulschriften, Série 31: Sciences politiques, Band 571) (Deutsch) … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I)