Competition law and policy and economic development

The East Asian experience[1] Kim Them Do Notes: This paper would be updated in the near future. The latest success story of the introduction of Competition Law in Singapour is impressive. Whatever their underlying motivations, it is hard to appreciate how the adoption of this discipline could play a crucially contributory role in promoting economic … Weiterlesen Competition law and policy and economic development

Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (II)

Kim Them Do Kapitel 2 Begriffsbestimmungen Chương II trình bày nội dung những khái niệm cơ bản về chính sách và luật cạnh tranh, phốî hợp quốc tế, trào lưu toàn cầu hoá, diễn biến việc sát nhập các doanh nghiệp quốc gia và quốc tế, sự hình thành và phát triển mạng lưới quốc … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (II)

Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I bis)

Eine Analyse des International Competition Network Tóm lược chương 1 Việc sát nhập các doanh nghiệp toàn cầu sẽ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của chính quyền và trở thành các xung đột mới trong bang giao kinh tế quốc tế. Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, mạng lưới quốc tế đóng một … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I bis)

Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I)

Eine Analyse des International Competition Network Kim Them Do Tác phẩm Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik là công trình nghiên cứu của tác giả tại Đại học Hagen (Đức), về sau được nhà xuất bản Peter Lang (Frankfurt) in thành sách trong chương trình Europäische Hochschulschriften, Série 31: Sciences politiques, Band 571) (Deutsch) … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I)

Competition Law and Policy and Economic Development in Developing Countries

Kim Them Do Manchester Journal Contents I. Introduction II. The current proliferation of competition law and policy in developing countries ASEAN competition law and policy   CEEC competition law and policy   The incentives for introduction of competition law and policy III. Competition law and policy and economic development East Asian experience   The Central and Eastern European … Weiterlesen Competition Law and Policy and Economic Development in Developing Countries

Developing Countries and the Possible Future WTO Framework on Competition Law and Policy

Another Look at a Current Controversy Kim Them Do ZWeR Online Contents I. Introduction II. The negative impacts of business firms’ anticompetitive practices on the economies of developing countries International cartel Export cartels International mergers and acquisitions (M&As) Intellectual property rights (IPRs) III. Rethinking institutional perspectives Developing country interests and the global framework on competition … Weiterlesen Developing Countries and the Possible Future WTO Framework on Competition Law and Policy

A Bad Problem Getting Worse

Regional Trade Agreements and the Future of the Multilateral Framework on Competition Policy and Law Kim Them Do ZWeR Online Contents I. Introduction II. A Brief History of the Development of International Competition Policy and Law III. Brief Overview of the Current Development of the Regional Trade Agreements 1. Some Basic Characteristics                                                      2. … Weiterlesen A Bad Problem Getting Worse