Consumer welfare of the US Antitrust law

Kim Them Do The beneficial nature of competition for society is self-evident: in particular, consumers have more choice at lower prices and higher quality. Without competition pressure larger producers have no incentive to improve their product or to keep their prices down. The consumer welfare promotion objective is so significant that policymakers follow this commonsense … Weiterlesen Consumer welfare of the US Antitrust law

The objective of German competition law

Kim Them Do Based on controversies over the Harvard School’s ‘structure-conduct performance’ paradigm and J. M. Clark’ s theory on workable competition, both Hoppmann and Kantzenback focus on the question of the objective of competition law. Kantzenback holds that competition has various functions: the competitive market enables policymakers to shape policy for the redistribution of … Weiterlesen The objective of German competition law

Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (III Part 1)

Kim Them Do Kapitel 3  Begründung der theoretischen Zugänge Tóm lược: Phần I của chương 3 giới thiệu các khảo huớng lý thuyết chính trong Bang giao Quốc tế dùng làm cở sở phân tích. Các lý thuyết này là: die realisitische Schule, die institutionalistische Schule, Internationale Regime, Globale Politiknetzwerke, die sozialkonstruktivistische Schule và Neogramscianimus. … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (III Part 1)

Competition law and policy and economic development

The East Asian experience[1] Kim Them Do Notes: This paper would be updated in the near future. The latest success story of the introduction of Competition Law in Singapour is impressive. Whatever their underlying motivations, it is hard to appreciate how the adoption of this discipline could play a crucially contributory role in promoting economic … Weiterlesen Competition law and policy and economic development

Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (II)

Kim Them Do Kapitel 2 Begriffsbestimmungen Chương II trình bày nội dung những khái niệm cơ bản về chính sách và luật cạnh tranh, phốî hợp quốc tế, trào lưu toàn cầu hoá, diễn biến việc sát nhập các doanh nghiệp quốc gia và quốc tế, sự hình thành và phát triển mạng lưới quốc … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (II)

Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I bis)

Eine Analyse des International Competition Network Tóm lược chương 1 Việc sát nhập các doanh nghiệp toàn cầu sẽ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của chính quyền và trở thành các xung đột mới trong bang giao kinh tế quốc tế. Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, mạng lưới quốc tế đóng một … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I bis)

Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I)

Eine Analyse des International Competition Network Kim Them Do Tác phẩm Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik là công trình nghiên cứu của tác giả tại Đại học Hagen (Đức), về sau được nhà xuất bản Peter Lang (Frankfurt) in thành sách trong chương trình Europäische Hochschulschriften, Série 31: Sciences politiques, Band 571) (Deutsch) … Weiterlesen Globale Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik (I)