Khái niệm về thẩm quyền lập hiến của Emmanuel Joseph Sieyès

Đỗ Kim Thêm Vấn đề Khái niệm về thẩm quyền lập hiến ra đời đầu tiên qua luận thuyết  „Qu´est ce que le Tiers état?“  của  Emmanuel Joseph Sieyès vào tháng giêng năm 1789 tại Pháp. Áp dụng khái niệm này trong bối cảnh sôi sục của Cách Mạng đã gây nhiều biến động liên … Weiterlesen Khái niệm về thẩm quyền lập hiến của Emmanuel Joseph Sieyès